Stowarzyszenie Dializowanych

NEPHROS

Statut

Jastrzębie-Zdrój, dnia 17.02.2019 r.

§ 1

Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: „Stowarzyszenie Dializowanych Nephros”.

§ 2

Stowarzyszenie stanowi dobrowolne zrzeszenie chorych objętych programem przewlekłych dializ i chorych po przeszczepie nerki.

§ 3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą miasto Jastrzębie-Zdrój.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integracja środowiska chorych objętych programem przewlekłych dializ oraz chorych po przeszczepie nerki.
 2. Udzielanie wzajemnego wsparcia i niesienie wszelkiej pomocy chorym zrzeszonym w Stowarzyszeniu.
 3. Poprawa i podnoszenie standardu procesu dializ poprzez wspomaganie Ośrodków Dializ leczących naszych członków oraz Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
 4. Prowadzenie Kampanii Społecznej na rzecz transplantacji narządów.

§ 5

Zamierzone cele Stowarzyszenie realizuje za pomocą wszelkich dostępnych i zgodnych z prawem środków a w szczególności poprzez:

 1. Pomoc członkom Stowarzyszenia we wszelkich sprawach dotyczących leczenia nerkozastępczego.
 2. Reprezentowanie zrzeszonego środowiska w kontaktach z władzami, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi i in.
 3. Popularyzacja wiedzy o chorobach nerek oraz organizowanie poradnictwa w tym zakresie.
 4. Podejmowanie inicjatyw i publiczne wyrażenie opinii w istotnych sprawach społeczeństwa szczególnie dot. chorych objętych programem przewlekłych dializ oraz chorych po przeszczepie nerki.
 5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w kraju i za granicą mającymi zbieżne cele z działalnością Stowarzyszenia.

§ 6

Członkiem Stowarzyszenia może zostać chory objęty programem leczenia przewlekłych dializ lub dotknięty chorobą, która prowadzi do konieczności takiego leczenia i chory po przeszczepie nerki.

§ 7

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda inna osoba niż określona w § 6 Statutu w charakterze członka wspierającego.

§ 8

Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu deklaracji członkowskiej.

§ 9

Członek Stowarzyszenia ma następujące uprawnienia:

 1. Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Prawo do korzystania z majątku Stowarzyszenia w sposób zgodny ze Statutem.
 3. Prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 4. Inne uprawnienia wynikające z postanowień Statutu.

§ 10

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu.
 2. Wpłacenie udziału wpisowego i opłacenie składek członkowskich.
 3. Dbałość o majątek i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 11

Utrata członkostwa następuje poprzez:

 1. Wygaśnięcie z powodu śmierci.
 2. Skreślenie z powodu rezygnacji bądź zmiany ośrodka dializowania.
 3. Wykluczenie z powodu naruszenia obowiązków członka bądź działań niezgodnych z Statutem.

§ 12

O utracie członkostwa decyduje Zarząd podejmując odpowiednią uchwałę.

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków.
 • Zarząd.
 • Rada Nadzorcza.

§ 14

Walne Zgromadzeni Członków zbiera się na wniosek Zarządu przynajmniej raz na rok w terminie do końca roku kalendarzowego.

§ 15

Walne Zgromadzenie Członków zbiera się na wniosek Rady Nadzorczej lub 1/4 składu członków Stowarzyszenia w terminie do 14 dni od daty wniosku.

§ 16

Do właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Wybór Zarządu i Rady Nadzorczej.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego i składek.
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz udzielenie absolutorium.
 5. Uchwalenie zmian w Statucie.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji.
 7. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu majątku pozostającego w dyspozycji Stowarzyszenia w dniu rozwiązania.

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 18

Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza zmiany w Statucie, decyzje o przystąpieniu do innej organizacji oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia większością 3/4 głosów.

§ 19

Rada Nadzorcza składa się z trzech osób i nie jest w żaden sposób zależna od Zarządu.

§ 20

Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.

§ 21

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

 1. Kontrola gospodarki finansowej Zarządu oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
 2. Występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o udzielenie absolutorium.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 22

Zarząd składa się z trzech osób.

§ 23

Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

§ 24

Do zadań Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej i finansowej.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 4. Składanie sprawozdań z bieżącej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 25

Członkowie zarządu  OPP nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

Uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 27

W razie wystąpienia braku w składzie Rady Nadzorczej lub Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków, które dokonuje uzupełnienia składu władz na czas do końca ich kadencji w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia w/w okoliczności. Rada Nadzorcza lub Zarząd mogą pracować w okrojonym składzie dwuosobowym.

§ 28

Środki finansowe i gospodarcze na swoją działalność Stowarzyszenia czerpie z:

 1. Wpisowego i składek członkowskich.
 2. Subwencji, darowizn i spadków.
 3. Stowarzyszenie nie przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10tys EUR.
 4. Całość dochodu (nadwyżka przychodów nad kosztami) Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową (działalność pożytku publicznego).

§ 29

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu podmiotu.
 4. Zabrania się dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego – według Polskiej Klasyfikacji Działalności  –  94.99.Z – działalność jest nieodpłatna.

§ 30

W sprawach oświadczeń związanych z zobowiązaniami finansowymi Stowarzyszenia konieczne jest współdziałanie dwóch osób, w tym przewodniczącego Stowarzyszenia bądź zastępcy lub skarbnika.

§ 31

Wszelkie nieruchomości mogą być otrzymywane na warunkach subwencji, darowizn i spadków. Wszelkie nieruchomości mogą być otrzymywane również we współpracy z zagranicą.

§ 32

Wybory do Rady Nadzorczej i Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym przy zachowaniu wymogów określonych w par.17 Statutu.

§ 33

Wszystkie darowizny mogą być odpisane podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym od podatku dochodowego w wysokości określonej aktualnie określonymi przepisami.

§ 34

Szczegółowe zasady obradowania, funkcjonowania, wyborów organów Stowarzyszenia określają wewnętrzne regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków w zgodzie z postanowieniami niniejszego Statutu i Prawem o Stowarzyszeniach.

§ 35

W sprawach nie unormowanych Statutem stosuje się postanowienia Ustawy z dnia 7.04.89 – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104).

Scroll to Top