1.01.2013
Przewlek┬│a choroba nerek

Podstawow┬▒ rol┬▒ nerek jest usuwanie z krwi toksyn i nadmiaru wody. Nerki pomagaj┬▒ kontrolowa├Ž ci┬Ânienie t├¬tnicze, produkowa├Ž czerwone cia┬│ka krwi oraz utrzyma├Ž w zdrowiu nasze ko┬Âci. Je┬Âli stopniowo trac┬▒ sw┬▒ czynno┬Â├Ž, mówimy o przewlek┬│ej chorobie nerek (PChN). Na ogó┬│ przebiega ona skrycie i cz├¬sto pozostaje niezauwa┬┐ona. PChN stanowi istotny problem zdrowotny. Szacuje si├¬, ┬┐e 1 osoba doros┬│a spo┬Âród 10 ma jak┬▒┬ posta├Ž uszkodzenia nerek. Oznacza to, ┬┐e problem dotyczy ok. 4 mln osób w Polsce. 


Podstaw┬▒ rozpoznania przewlek┬│ej choroby nerek jest stwierdzenie ich uszkodzenia i/lub spadku filtracji k┬│├¬buszkowej, utrzymuj┬▒ce si├¬ przez okres d┬│u┬┐szy ni┬┐ 3 miesi┬▒ce. Uszkodzenie nerek definiuje si├¬ jako obecno┬Â├Ž nieprawid┬│owo┬Âci morfologicznych lub markerów uszkodzenia, w tym nieprawid┬│owych wyników bada├▒ krwi, moczu lub bada├▒ obrazowych. PChN rozpoznaje si├¬ niezale┬┐nie od przyczyny, która j┬▒ spowodowa┬│a. Konsekwencj┬▒ choroby jest post├¬puj┬▒ca utrata funkcji nerek, prowadz┬▒ca do ich niewydolno┬Âci, z konieczno┬Âci┬▒ leczenia nerkozast├¬pczego. W zale┬┐no┬Âci od warto┬Âci filtracji k┬│├¬buszkowej wyró┬┐nia si├¬ pi├¬├Ž stadiów zaawansowania choroby. Osoby z PChN s┬▒ 10-krotnie bardziej nara┬┐one na ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu choroby sercowo-naczyniowej (choroba wie├▒cowa, naczyniowo-mózgowa, naczy├▒ obwodowych oraz niewydolno┬Â├Ž serca).

Przyczynami PChN s┬▒ m.in. zespó┬│ nerczycowy i choroby zapalne nerek, infekcje i niedro┬┐no┬Â├Ž dróg moczowych, zaburzenia dziedziczne, np. zwyrodnienie wielotorbielowate. Obecnie na pierwsze miejsca wysuwaj┬▒ si├¬ cukrzyca oraz nadci┬Ânienie.
Najcz├¬stsz┬▒ przyczyn┬▒ schy┬│kowej niewydolno┬Âci nerek w krajach wysokorozwini├¬tych jest cukrzyca. Powodem jest, porównywany do epidemii, wzrost liczby chorych na cukrzyc├¬ typu 2. Zapobieganie i ograniczanie rozwoju przewlek┬│ych powik┬│a├▒ cukrzycy to konieczno┬Â├Ž i prawdziwe wyzwanie.

Od 1994 r. w sanatorium "Biawena" w Wysowej-Zdroju prowadzone s┬▒ turnusy dla chorych na cukrzyc├¬. Program leczenia oparty jest na: edukacji terapeutycznej chorych, kontroli podstawowych parametrów wyrównania metabolicznego, adekwatnej farmakoterapii, stosowaniu diety oraz wysi┬│ku fizycznego dostosowanego do wydolno┬Âci chorego. Najwa┬┐niejszym celem leczenia jest prewencja przewlek┬│ych powik┬│a├▒ cukrzycy i jej najgro┬╝niejszych nast├¬pstw, m.in. przewlek┬│ej choroby nerek. Kuracja w uzdrowisku to okazja do modyfikacji niew┬│a┬Âciwych nawyków ┬┐ywieniowych, skorygowania braku aktywno┬Âci fizycznej, modyfikacji leczenia farmakologicznego, praktycznego wdro┬┐enia samokontroli. Efekty leczenia wyra┬┐aj┬▒ si├¬ popraw┬▒ wyrównania cukrzycy, w tym równie┬┐ redukcj┬▒ nadwagi. U┬│atwia to kuracja pitna wodami mineralnymi, z których s┬│ynie uzdrowisko Wysowa-Zdrój. Istotny jest wp┬│yw edukacji na popraw├¬ stosowania si├¬ do zalece├▒ lekarskich (compliance), co przek┬│ada si├¬ na lepsz┬▒ wspó┬│prac├¬ z pacjentem.

Przewlek┬│a choroba nerek jest schorzeniem niebezpiecznym, ale wcze┬Ânie wykryta poddaje si├¬ leczeniu. Proste, rutynowe badanie moczu i krwi oraz ci┬Ânienia t├¬tniczego mog┬▒ ujawni├Ž wczesne oznaki problemów z nerkami. Je┬Âli ju┬┐ wiemy o problemie, to mo┬┐na spowolni├Ž, a nawet zatrzyma├Ž post├¬p choroby a tak┬┐e znamiennie zredukowa├Ž chorobowo┬Â├Ž sercowo-naczyniow┬▒. Wobec znacznego rozpowszechnienia PChN i du┬┐ych kosztów leczenia, powstaj┬▒ programy zapobiegania, wykrywania i leczenia jej wczesnych stadiów.
W prewencji i leczeniu PChN olbrzymi┬▒ rol├¬ odgrywa post├¬powanie niefarmakologiczne. Otwiera to mo┬┐liwo┬Â├Ž wykorzystania leczenia uzdrowiskowego w walce z t┬▒ chorob┬▒. Chorych z PChN nale┬┐y zach├¬ca├Ž do redukcji nadwagi, wdra┬┐ania nawyków zdrowego ┬┐ywienia, ograniczania spo┬┐ycia soli, zaprzestania palenia, ograniczenia spo┬┐ycia alkoholu, wzrostu aktywno┬Âci fizycznej. W leczeniu wykorzystuje si├¬ wody mineralne.

Od 1993 r. w Wysowej-Zdroju dzia┬│a pierwszy w Polsce O┬Ârodek Dializ Pozaustrojowych. Dysponuje 9 stanowiskami. Opiek├¬ zapewniaj┬▒ specjali┬Âci nefrolodzy oraz do┬Âwiadczony personel ┬Âredni. Od 1995 r. mo┬┐liwo┬Â├Ž przyjazdu do uzdrowiska maj┬▒ równie┬┐ chorzy dializowani otrzewnowo. Wysowa-Zdrój to miejsce, w którym uda┬│o si├¬ po┬│┬▒czy├Ž zdobycze wspó┬│czesnej medycyny z mo┬┐liwo┬Âciami niefarmakologicznego leczenia uzdrowiskowego.

Materia┬│y:
"Uzdrowisko Wysowa" S.A.
Wysowa-Zdrój

autor: NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew´┐Żdzki Szpital Specjalistyczny nr 2

44-330 Jastrz´┐Żbie Zdr´┐Żj Aleja Jana Paw´┐Ża II 7
Organizacja po┼╝ytku publicznego
Pozosta´┐Że publikacje:
» "Nephros" w Dzienniku Zachodnim .
» Krach przeszczep├│w
» Przewlek┬│a choroba nerek
Copyright © 2007 by NEPHROS Stowarzyszenie Dializowanych
Wojew´┐Żdzki Szpital Specjalistyczny nr 2, 44-335 Jastrz´┐Żbie Zdr´┐Żj Aleja Jana Paw´┐Ża II 7
Jeste´┐Ż go´┐Żciem na naszej stronie
Design by JasNet.pl